Mức chi trả tiền lương của các doanh nghiệp
đang ở đâu trên thị trường và khu vực?

Lợi ích của việc tham gia
khảo sát tiền lương 2022


Báo cáo kết quả

Biểu đồ minh họa số liệu được tổng hợp

Apps Image
Apps Image
Apps Image
Apps Image

Các gói khảo sát

Cơ bản

Giá5tr/năm
  • Thông tin lương
  • Tỷ lệ tăng lương hàng năm
  •  

Nâng cao

Giá12.5tr/năm
  • Năng suất lao động
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Các khoản phúc lợi khác

Full

Giá15tr/năm
  • Thông tin lương
  • Chi phí lao động
  • Tỷ lệ nghỉ việc